۲۹۷۴
۵۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۹ محتوا

۹۰ دیدگاه

۰ فیلم

۴ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

آزمایش علوم
اختراع من برای شستشوی سطوح
هواسر حلقه ای
آیا دو ماه آینده شهاب سنگ زمین را نابود می کند؟
پروانه بالا بر
آزمایش علوم لیوان هشت تیکه
آموزش قرآن
آتشفشانی که دود صورتی دارد
Octagonal Paper Mug(لیوان هشت گوش کاغذی )
Lifting Fan(پروانه ی بالا رو )
هواسر حلقه ایLoop Glider
(چرخش سکه)Coin Centrifuge

...