تقی اله یاری

تصاویر منتخب کاربران


فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته سیزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته سیزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته دوازدهم+کلیپ و شعر کاربردی(پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته دوازدهم+کلیپ و شعر کاربردی(پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته شانزدهم+کلیپ و دو بیت شعر کاربردی

فعالیت منزل هفته شانزدهم+کلیپ و دو بیت شعر کاربردی

فعالیت منزل هفته پانزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

فعالیت منزل هفته پانزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

صدقه در شنبه اول صبح و اول هفته 96/10/23

صدقه در شنبه اول صبح و اول هفته 96/10/23

?اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان?

?اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان?

?اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان?

?اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان?

?اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان?

?اذان ظهر به افق تهران از پایه چهارم دبستان میزان?