۵۴۷۰
۳۶

۰ کتاب خوانده‌ام

۲۹ محتوا

۰ دیدگاه

۰ فیلم

۲ عکس

۴ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

علی ولی الله
خط:محمد بیرامی.تذهیب:هومن بیرامی.
اثر استاد محمد بیرامی.تذهیب هومن بیرامی.
اصل کار گروهی
طراحی درب ورودی کلاس ریاضی
آموزش ضرب و تقسیم برای کودکان
صدقه و نماز برای کودکان

...