۴۳۲۶
۸۱

۱۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۴۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

خانه درختی 13طبقه
کاپیتان زیرشلواری2
کاراگاه سیتو 1: یک دستیار همه فن حریف
کاراگاه سیتو2:مو میایی گمشده
کاراگاه سیتو3 :مهمان ناخوانده
کاراگاه سیتو 4 :یکروز در میدان اسب دوانی
کاراگاه سیتو 5 :در جستجو موها
کاراگاه سیتو6: معمادر جام جهانی فوتبال
کاراگاه سیتو 7:سال نوی چینی
کاراگاه سیتو 8:دردسر در کارخانه چتر سازی
کاراگاه سیتو 9:یک داستان خیلی مغناطیسی
کاراگاه سیتو 10:پرونده مهم
حافظ

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!