محتوای درسی

ازمایش ۱


خلاصه :

ازمایش دربارهی مخلوط کردن اب سرد و اب داغ است

ما اول اب داغ را قرمز و اب سرد را ابی کردیم.بعد روی  لیوان اب سرد را تلق گذاشتیم و ان رابر عکس کردیم و روی لیوان اب داغ گذاشتیم. تلق را ورداشتیم و اب ها روی هم ریختند. اب داغ با اب سرد مخلوط نشدند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران