آموزش

آزمایش

علوم


خلاصه :

آزمایش علوم : شمع سکه ای و کشیده شدن اب به داخل ظرف

آزمایش اول:
شمع روشن هوای داخل لیوان را مصرف می کند و باعث خلع میشود.

وقتی شمع شروع به خاموش شدن می کند هوای سرد و فشار آزاد شده آب داخل بشقاب را به داخل لیوان میکشاند.

آزمایش دوم:

کاغذ را روی لیوان ها گذاشتیم و برگرداندیم

وقتی روی هم قراردادیم هنگاهمی که آب سرد رو بود آب لیوان ها قاطی شد

و هنگامی که آب گرم را روی آب سرد برگرداندیم و مقوا را از بینش کشیدیم آب ها قاطی نشد

احتمالا علت آن فشار بین دمای آب سرد و گرم است

 

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران