محتوای درسی

نمودار


خلاصه :

درست کردن نمودار با نرم افزار ایدرا مکس 

تکلیف این هفته کلاس رایانه  درست کردن نمودار با نرم افزار رایانه بود

البته جای بهتر شدن دارد مثلا می توانستی از موضوع های بهتری استفاده کنید همچنین می توانید از رنگ های بهتر استفاده کنید یا کرک کنی یا قالب بهتری انتخاب کنی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران