دلنوشت

تکلیف رایانه

Edraw Max


خلاصه :

تکلیف رایانه

با استفاده از بخش  Chart در نرم افزار Edraw Max می توان هر نموداری از جمله میله ای٫عنکبوتی و ... طراحی کرد.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

درباره چیز خوبی تحقیق کردی فقط اگر ایران هم بود بهتر می شد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران