تفكر و سبك زندگي هشتم

فعاليت در منزل صفحه 109


۱۸ اسفند ۱۳۹۷ / ۰۸:۰۱:۱۶
۴۷۳
۲۴


مهار فشار رواني

فعالیت صفحه 109 : یکی از دو فعالیت زیر را انتخاب کنید و درباره آن تحقیق  کنید :

1-اعضای خانواده شما به هنگام مواجهه با سختی و ناراحتی یا حوادث ناگوار چه کار هایی انجام می دهید تا مشکلات روحی خود را کم کنید.

2-یکی از عوامل ایجاد فشار روانی  را شناسایی کنید وبا توجه بهراه حل هایی که برای مدیریت فشار روانی گفته شد ، بهترین راه حل را پیشنهاد کنید.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


<