تشكيل قوه مقننه درحكومت ميزان

قوه مقننه درحكومت ميزان چگونه تشكيل مي شود؟


۰۸ آذر ۱۳۹۶ / ۱۱:۱۳:۴۴
۹۱
۱


قوه مقننه اصلی ترین مرجع تصمیم گیری درحکومت دانش آموزی است وطي چند مرحله تشكيل مي شود. 

   قوه مقننه به عنوان اصلی ترین مرجع تصمیم گیری درحکومت دانش آموزی، باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز از شروع سال تحصیلی تشکیل شود. مجموعه اقداماتی که در نهایت منجر به تشکیل قوه مقننه می شود، با در نظرگرفتن اولویت زمانی، به شرح زیر است:

  1. انتصاب اعضای شورای نگهبان (توسط رهبري)
  2. فراخوان شورای نگهبان برای انتخابات مجلس : شورای نگهبان طی اطلاعیه ای از دانش آموزان علاقه مند دعوت می کند نامزدی خود را برای نمایندگی مجلس، کتباً به شورای نگهبان اعلام کنند و برای این کار فرصتی را تعیین می کند. در اطلاعیه‌ی شورای نگهبان شرایطی برای ثبت نام ذکر می شود ازجمله اینکه: داوطلبان نباید از نظر درسی و انضباطی از حد متوسط دانش آموزان پایین تر باشند و ملاک این امرهم عملکرد آنان در سال گذشته است .
  3. فرایند تایید صلاحیت کاندیداها : اعضای شورای نگهبان پس از پایان فرصت ثبت نام درجلساتی صلاحیت کاندیداها را بررسی می کنند و در اطلاعیه ای افراد تایید شده را اعلام و زمان آغاز و پایان تبلیغات نامزدها را تعیین می کند. برای تبلیغات نیز قوانینی وضع شده و به تابلوی اعلانات نصب می شود. افراد تایید نشده فرصت اعتراض خواهند داشت .
  4. انتخابات مجلس : انتخابات مجلس باحضور و نظارت کلیه اعضای شورای نگهبان در روز و ساعت مقرر برگزار می شود. دانش آموزان فقط به کاندیداهای کلاس خود رای می دهند و از هرکلاس سه نفر به مجلس راه پیدامی کنند. آماده سازی مقدمات و امکانات رای گیری (صندوق رای به تعداد کلاسها، برگه رای، برگه ثبت نتایج انتخابات ) به عهده‌ی دبیرشورای نگهبان می باشد.
  5. اعلام نتایج وتشکیل مجلس : پس ازرای گیری، شورای نگهبان آرای ماخوذه را شمارش نموده و افرادی راکه حائز اکثریت آراء شده اند در اطلاعیه ای اعلام مینماید. پس از اعلام، نمایندگان دراولین فرصت، اولین جلسه مجلس رابرگزار کرده و رئیس و هیئت رئیسه را انتخاب می کنند .
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط