معرفی

مادران شهدا


خلاصه :

مادران شهدا، این ایثار گران و فداکارانی که راضی به جان سپردن فرزندشان در راه اسلام شدند.

مادران شهدا، نقش خیلی مهمی در دفاع از اسلام داشتند. چون حاضر شدن در راه اسلام، فرزندانشان را فدا کنند.مانند خانم زینب سادات موسوی، مادر شهید سید مصطفی موسوی. که فرزندشان را بیشتر ازهر چیز در دنیا دوست داشتند و جانشان به جان مصطفی بند بود، اما حاضر شدند انرا فدا کنند.یا مادر شهید حامد جوانی، یا مادر شهید محرم ترک و خیلی دیگر از مادران این ایثار گران مجاهد فی سبیل الله......

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران