مقالات

تكنيك درفوتبال چيست ؟

آيا شمابازيكن باتكنيكي هستيد؟


خلاصه :

مسي يا رونالدو؟ كداميك برتري تكنيكي دارند؟ شماپاسخ دهيد. شايد با اين مقاله نظرشما درباره بازيكنِ تكنيكي عوض شود.

برخلاف آنچه بين مردم مطرح است كه بازيكنان دريبل زن را بازيكن باتكنيكي مي دانند، نظرتخصصي اما چيز ديگريست. درفوتبال چهارتكنيك اصلي داريم كه به تكنيكهاي چهارگانه معروف است:

  1. ضربه با پا       2- ضربه باسر       3- كنترل كردن          4- دريبل كردن

دريبل كردن يا فريب دادن تنها يكي ازچهار تكنيك است. پس اگر بازيكني از هر چهارتكنيك درحد مطلوبي سود مي برد، مي توان گفت تكنيكي است. باهمين شاخصه درمورد خودتان قضاوت كنيد كه تكنيكي هستيد يانه؟

دربين بازيكنان ايراني به ندرت بازيكني پيدامي شودكه از هر چهار تكنيك بهره كاملي ببرد واز حيث تكنيكي بودن، بازيكنان ما درآسياچهارم ياپنجم هستند. به همين خاطر لژيونرهاي ايراني دراروپا خيلي كم اند واغلب درتيمهاي خود بازيكن ثابت نيستند. اما تعداد زيادي بازيكن ژاپني وكره اي درليگهاي اروپايي بازيكن اصلي بوده وگاهي ستاره تيم خود هستند.

اكنون باتوجه به مطالبي كه ذكرشد، شماكداميك از دوبازيكن زير را تكنيكي تر مي دانيد؟(روي عكس، فقط او را لايك كنيد)

در آينده درباره خصوصيات تكنيكيِ اين دو، مطالبي مي آوريم.

این درسته :)

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

خیلی هم عالی!!!!

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

فوتبال ورزش درهم درهمیه از نظر من بیشر ازاین هم مطلب هست ...............

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
https://www.hedayatmizan.ir/site/content/2561
به اینجا هم سر بزنید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پی اس فور خریدی نوری هههههههههه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

بسیار عالی👍👌

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
تکنیک فقط نیمار

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران