الكترونيك

كلاس هاي فوق برنامه


۲۵ بهمن ۱۳۹۵ / ۱۲:۱۸:۲۵
۶۸۱


روندكلاس

دراين كلاس دانش آموزان با مقدمات الكترونيك آشنا شده وبه ساخت مدارهاي متفاوت مي پردازند

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.