زوج!!

اعداد زوج و فرد

فرد!!


۱۴ مهر ۱۳۹۹ / ۲۰:۳۴:۱۹
۵۴۰


چرا : زوج + زوج = زوج ؟ فرد + فرد = زوج ؟ فرد + زوج = فرد ؟

اثبات :

الگوی اعداد زوج : 2N 

الگوی اعداد فرد : 2N - 1

زوج + زوج = زوج ⇔ ((2N + 2M = 2 ((M+N جای ((M+N)) هرعددی قرار بدهیم جواب زوج می شود.

فرد + فرد = زوج ⇔ (2N-1 + 2M-1 = 2 ((N+M) -2 جای ((N+M) -2)) هرعددی قرار بدهیم جواب زوج می شود.

فرد + زوج = فرد ⇔ (2M-1 + 2N = 2 ((M+N) -1 جای ((M+N) -1)) هرعددی قرار بدهیم جواب فرد می شود.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.