۰۳ خرداد ۱۴۰۰ / ۱۳:۱۵:۴۰
۲۸

یلئاتلات

متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با اصلاحات سال 8631
اصل 8
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومتت حتو ع عت
قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیرعزمن ختود بته رریتری مرجتل عاریقت ر قلیت آیت تالله ارعظمتی امتاخ خمینتی، در
رمه پرسی درم ع یازدرم فرعردین متا یته رت ار ع سیوت ع پنوتا ع ررتت روتری امرتی برابتر بتا اع ع دعخ
جمادی الاعری سا یه ر ار ع سیو ع نود ع نه روری قمری با اکثریت ۸۹٫۲ ٪ کلیه کرانی که حتو ریی دااتتن ،
به آن ریی مثیت داد.
اصل ۲
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به :
.1 خ ای یکتا )لا اره الا الله( ع اختواص حاکمیت ع رریل به اع ع ر عخ رلیم در برابر امر اع.
.2 عحی ارهی ع نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
.3 معاد ع نقش سازن آن در سیر کاملی انران به سوی خ ا.
.4 ع خ ا در خلقت ع رریل.
.5 امامت ع رریری مرتمر ع نقش اساسی آن در اعخ انقلاب اسلاخ.
.6 کرامت ع ارزش عالای انران ع آزادی ویخ با مرئوریت اع در برابر خ ا، که از را :
اجتهاد مرتمر فقهای جامل ارررایط بر اساس کتاب ع سنت معوومین سلاخ الله علیهم اجمعین، -
استفاد از علوخ ع فنون ع وارب پیررفته برری ع لاش در پیریرد آنها، -
نفی رر گونه ستمگری ع ستم کری ع سلطه گری ع سلطه پذیری، -
قرط ع ع ع استقلا سیاسی ع اقتوادی ع اجتماعی ع فررنگی ع رمیرتگی ملی را أمین می کن .
اصل 6
دعرت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به ار اف مذکور در اصل دعخ، رمته امکانتاخ ختود را
برای امور زیر به کار برد:
.1 ایواد محیط مراع برای را فضایل اخلاقی بر اساس ایمان ع قتوی ع میتارز بتا کلیته مظتارر فرتاد ع
یاری.
.2 بالا بردن سطح آگاری رای عمومی در رمه زمینه رای با استفاد صحیح از مطیوعاخ ع رسانه رای گرعرتی
ع عسایل دیگر.
.3 آموزش ع پرعرش ع ربیت ب نی رایگان برای رمه در ماخ سطوح، ع رهیل ع عمیم آموزش عاری.
.4 قویت رعح بررسی ع تیل ع ابتکار در ماخ زمینه رای علمی، فنی، فررنگتی ع استلامی از یریتو أستی
مراک حقیو ع رویو محققان.
.5 یرد کامل استعمار ع جلوگیری از نفوذ اجانب.
.6 محو رر گونه استی اد ع خودکامگی ع انحواریلیی.
.7 أمین آزادی رای سیاسی ع اجتماعی در ح عد قانون.
.8 مرارکت عامه مردخ در عیین سرنوات سیاسی، اقتوادی، اجتماعی ع فررنگی خویش
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.