معرفی

گلچینی از احادیث


خلاصه :

کسی که با همسفر خود بیشتر مدارا کند پاداشش بیشتر و نزد خدا محبوبتر است.

رسول خدا(ص):

کسی  که با هم سفر خودبیشتر مدارا کند پاداشش بیشتر و نزد خدا محبوب تر است.

این حدیث می گوید :در همه جا باید با  دیگران مدارا کنیم.مخصوصا در سفر که مسافر از خانه خود دور و با ان مکان آشنا نیست.در سفر باید به هم کمک کنیم تا سختی سفر کمتر شود وکسی ناراحت و داخور نشود. 

۶ سال پیش
عالی عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۶ سال پیش
عااااااااااالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران