آموزش

خواص چهار ضلعی ها


خلاصه :

بیایید با خواص چند ضلعی هی آشنا شویم 

همان طور که می دانید چهاضلعی ها فراوان هستند و همچنین مهم ترین آنها عبارت است از: 1-مربع 2-مستطیل 3-لوزی 4-متوازی الاضلاع همه ی چهارضلعی ها دارای چهار ضلع و چهار راس و مجموع زوایا 360 درجه استو دارای دو قطر و همچنین

 

  چهار زاویه است. متوازی الاضلاع:به چهار ضلعی گفته می شود که اضلاع آن دو به دو موازی باشند. خواص متوازی الاضلاع: 1-اضلاع روبرو دو به دو مساویند. 2-زاویه ی روبرو دو به دو مساویندو 3-قطرها همدیگر را نصف می کنند. 4- زوایای مجاور  

مکمل اند. مستطیل:به متوازی الاضلاعی گفته می شود که دارای زاویه ی قایمه باشد. خواص مستطیل: 1-اضلاع روبه رو دو به دو مساویند. 2-تمام زوایا قایمه هستند. 3-قطرها همدیگر را نصف می کنند. 4-قطرها با هم برابرند. 5-زوایای مجاور مکمل اند.

6-مستطیل دارای 2 محور تقارن است لوزی:به متوازی الاضلاعی گفته می شود که اضلاع آن برابر باشند. خواص لوزی: 1-تمام اضلاع برابرند. 2-زوایای روبرو دو به دو برابرند. 3-قطرها عمود منصف یکدیگرند. 4-زوایای مجاور مکمل اند. 5-دارای2 محور

 

تقارن است 6-قطرها نیمساز زاویه ها هستند. مربع:به متوازی الاضلاعی گفته می شود که تمام اضلاع برابر و زوایای آن قایمه باشند. خواص مربع: 1-اضلاع با هم برابرند 2-تمام زاویه ها برابر 90 درجه هستند. 3-قطرها عمودمنصف یکدیگرند 4-قطرها

 

با هم برابرند 5-قطرها نیمساز زاویه ها هستند. 6-دارای 4 محور تقارن است 7-زوایای مجاور مکمل اند.

 

۳ سال پیش
آفرین خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران