رویدادهای مدرسه

تلاوت فرآن بین دو نماز در دبستان دو


خلاصه :

در نماز های دبستان دو هر روز قرآن تلاوت می شود

در نماز های مشترک دبستان دو هر رو ز بین دو نماز قرآ« تلاوت می شود

فرآن چیه!!!!؟؟؟

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران