معرفی

چه جوری⬇ این جوری⬇ تایپ کنم؟

تَرفَنْدْ هٰایِ جٰالِبْ بٰا کــــــــیبورد

در کامپیوتر


خلاصه :

چه جوری ـَـِـُـًـٍـٌ و ... تایپ کنیم؟چه جوری کلمه هارا بِکِشیــــــــــــــم؟ چه‌جوری‌نیم‌فاصله‌تایپ‌کنیم؟ چه جوری کیبوردمون رو استاندارد کنیم؟

1_ چـــــــه جــــوری کشیده بنویسیم؟

حرف مورد نظر را که میخواهید کشیده شود تایپ کنید

سپس کلید هایShift + j  (شیفت + ت) را نگه دارید. سپس حرف بعدی را تایپ کنید.

مثلا:  س+(Shift+ j) +ل+ا+م= ســـلام

هر چه بیشتر  Shift+ jرا نگه دارید بیشتر کلمه کش میاید.

نکته: در کیبورد های استاندارد به جای Shifr+j باید Shift + - گرفته شود. (در فیلم پاین توضیح دادم چه گونه بفهمیم کیبوردمان استاندارد هست یا نه و چه گونه کیبوردمان را استاندارد کنیم.)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

2- کسره ـِـِـِ : در کیبورد معمولی: Shift + D (شیفت +ی)  در کیبورد استاندارد: Shift + y(شیفت + غ)

3- ضمه ـُـُـُ: در کیبورد معمولی: Shift + S (شیفت + س) در کیبورد استاندارد: Shift+T(شیفت + ف)

4- فتحه ـَـَـَ: در کیبورد معمولی: Shift+a(شیفت + ش) در کیبورد استاندارد: Shift + U( شیفت + ع)

5-تشدیدـّـّـّ: در کیبورد معمولیShift + F (شیفت + ب) در کیبورد استاندارد: Shift + i (شیفت + هـ)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

6- در بعضی از کلمه ها ما نمیخواهیم خیلی فاصله ایجاد کنیم و از طرف دیگر نمیخواهیم دو کلمه به هم بچسبند. راه حل نیم فاصله است

چند مثال : نیم فاصله یا نیم‌فاصله؟ کتاب ها یا کتاب‌ها؟ مدرسه ی میزان یا مدرسه‌ی‌میزان ؟ (در بین کلماتی که زیرشان خط کشیده شده از نیم فاصله استفاده شده.)

برای تایپ نیم فاصله در کیبورد معمولی: Ctrl+Shift+2 یا ctrl + -

(کنترل +شیفت + دو  یا کنترل+منفی)

تایپ نیم فاصله در کیبورد استاندارد خــــیلی راحت تر است: (Shift + space)   (شیفت + اسپیس)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

منتظر قسمت های بعدی باشید!!

۳ سال پیش
واقعا چیزای خاصی نبود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
بهتر بود به عنوان مثال ساکن رو می گفتی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
خیلی مبتدی بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

اموزش نرم افزار ماکرودک را بزار

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
داداش من اینارو کلاس اول بلد بودم :)

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران