چه جوری⬇ این جوری⬇ تایپ کنم؟

تَرفَنْدْ هٰایِ جٰالِبْ بٰا کــــــــیبورد

در کامپیوتر


۱۸ آذر ۱۳۹۹ / ۱۰:۲۰:۴۲
۱۰۹۲


چه جوری ـَـِـُـًـٍـٌ و ... تایپ کنیم؟چه جوری کلمه هارا بِکِشیــــــــــــــم؟ چه‌جوری‌نیم‌فاصله‌تایپ‌کنیم؟ چه جوری کیبوردمون رو استاندارد کنیم؟

1_ چـــــــه جــــوری کشیده بنویسیم؟

حرف مورد نظر را که میخواهید کشیده شود تایپ کنید

سپس کلید هایShift + j  (شیفت + ت) را نگه دارید. سپس حرف بعدی را تایپ کنید.

مثلا:  س+(Shift+ j) +ل+ا+م= ســـلام

هر چه بیشتر  Shift+ jرا نگه دارید بیشتر کلمه کش میاید.

نکته: در کیبورد های استاندارد به جای Shifr+j باید Shift + - گرفته شود. (در فیلم پاین توضیح دادم چه گونه بفهمیم کیبوردمان استاندارد هست یا نه و چه گونه کیبوردمان را استاندارد کنیم.)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

2- کسره ـِـِـِ : در کیبورد معمولی: Shift + D (شیفت +ی)  در کیبورد استاندارد: Shift + y(شیفت + غ)

3- ضمه ـُـُـُ: در کیبورد معمولی: Shift + S (شیفت + س) در کیبورد استاندارد: Shift+T(شیفت + ف)

4- فتحه ـَـَـَ: در کیبورد معمولی: Shift+a(شیفت + ش) در کیبورد استاندارد: Shift + U( شیفت + ع)

5-تشدیدـّـّـّ: در کیبورد معمولیShift + F (شیفت + ب) در کیبورد استاندارد: Shift + i (شیفت + هـ)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

6- در بعضی از کلمه ها ما نمیخواهیم خیلی فاصله ایجاد کنیم و از طرف دیگر نمیخواهیم دو کلمه به هم بچسبند. راه حل نیم فاصله است

چند مثال : نیم فاصله یا نیم‌فاصله؟ کتاب ها یا کتاب‌ها؟ مدرسه ی میزان یا مدرسه‌ی‌میزان ؟ (در بین کلماتی که زیرشان خط کشیده شده از نیم فاصله استفاده شده.)

برای تایپ نیم فاصله در کیبورد معمولی: Ctrl+Shift+2 یا ctrl + -

(کنترل +شیفت + دو  یا کنترل+منفی)

تایپ نیم فاصله در کیبورد استاندارد خــــیلی راحت تر است: (Shift + space)   (شیفت + اسپیس)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

منتظر قسمت های بعدی باشید!!

برچسب‌های این مطلب:

رایانه ترفند تایپ

چندرسانه‌ای :

کیبورد استاندارد فارسی

در این فیلم نحوه ی استاندارد کردن کیبورد در ویندوز 10 را تماشا کنید.برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.