آموزش

وزارت آموزش

نقاشی سه بعدی

امید وارم خودتان بکشید وببینید


خلاصه :

اول با ماژیک کم رنگ رو کاغذ ...

اول کاغذ را تا می کنیم و با ماژیک کم رنگ خط هایی روی برگه می کشیم وبعد با ماژیک پر رنگ خط بعدی را می کشیم مثل فیلم ودوباره تا نصف برگه را خم می نماییم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
سلام. با تشکر
خوب بود اما تکراری و قدیمی .

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۹۷۱ ۲
نویسنده: محمد صدرا درویش اسکندری محمد صدرا درویش اسکندری
۱۱ ۱۹۸۷ ۱۰
نویسنده: M.H.N (دهم) M.H.N (دهم)
۸ ۳۵۵۰ ۵
نویسنده: scrubby313 (دوازدهم) scrubby313 (دوازدهم)
۲ ۱۵۱۴ ۲
نویسنده: محمد مهدی گنجایی (دهم) محمد مهدی گنجایی (دهم)
۲ ۲۱۸۳ ۴
نویسنده: محمد مهدی گنجایی (دهم) محمد مهدی گنجایی (دهم)
۵ ۷۳۵۶ ۴
نویسنده: محمد مهدی گنجایی (دهم) محمد مهدی گنجایی (دهم)

پسران

دختران