مقالات

بيتِ دومِ اشعار معروف


خلاصه :

...

ابيات زيادي در ادبيات فارسي وجود دارند كه به مرور زمان تبديل به ضرب المثل شده اند وكاربرد هاي فراواني دارند. اما اغلب فقط يك مصرع ازاين ابيات مورد استفاده قرار گرفته ومصرع ديگر كمتر شناخته شده است. ازجمله ي اين ضرب المثل ها مي توان به اين موارد اشاره كرد: "ديوچوبيرون رود فرشته درآيد" يا  "چراعاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني"

اكنون تعدادي از اين ضرب المثل ها رابه صورت كامل ملاحظه مي فرماييد:

گر دايره كوزه زِ گوهر سازند                      " ازكوزه همان برون تراود كه دراوست"           بابا افضل

باسيه دل چه سود گفتن وعظ                   " نرود ميخ آهنين درسنگ"               سعدي

اميدواربود آدمي به خير كسان                   "مرابه خير تواميد نيست شر مرسان"              سعدي

صوفي نشود صافي تا درنكشد جامي          " بسيارسفربايد تاپخته شود خامي"                 سعدي

درتنگناي حيرتم ازنخوت رقيب                   " يارب مباد كه آنكه گدا معتبرشود"                حافظ

هردم كه دل به عشق دهي خوش دمي بود                 "دركارخير حاجت هيچ استعاره نيست"            حافظ

زليخا مُرد ازاين حسرت كه يوسف گشته زنداني           "چراعاقل كند كاري كه باز آرد پشيماني"              صائب اصفهاني

۶ سال پیش
بسیار عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران