محتوای درسی

آزمایشگاه

آزمایش فلز سدیم و فنل فتالین

هشتم ج


خلاصه :

آزمایش فلز سدیم و فنل فتالین

انجام آزمایش فلز سدیم و فنل فتالین و واکنش آن نسبت به آب

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران