رویدادهای عمومی

شهادت امام علی (ع)


خلاصه :


"ایوان نجف عجب صفایی دارد" .........."حیدر بنگر چه بارگاهی دارد"

 

"ای کعبه به خود مناز از روی شرف".........."جایت بنشین که هرکه جایی دارد"

 

"هرگز نکند واهمه از روز جزا".........."هرکس چو علی پشت و پناهی دارد"

 
 
"ریزد گنهش به مثل برگ پاییز".........."گر زائر دلخسته گناهی دارد"
 
 
"هرگز نشود دیده او نابینا".........."هرکس که بر این بقعه نگاهی دارد"
 
 
"خوشبخت کسی که اندراین وادی عشق".........."با راز و نیاز اشک و آهی دارد"
 
 
"بی حب علی عبادت نامقبول است".........." با مهر علی قدر و بهائی دارد"
 
 
"هرکس که نگشت پیرو مکتب او".........."قطعا تو بدان راه خطایی دارد"
 
 
"حاجب بطلب همیشه از شاه نجف".........."زیرا که ید گره گشایی دارد"
 
 
"بر وادی رحمتش دوصدبار سلام".........."مدفون دو سه صد مرد الهی دارد"
 
 
"از کوفه رسد ناله حیدر بر گوش".........."زان خانه پر نور که چاهی دارد"
 
 
"نومید نگردد ز سرای علوی".........."هرکس به درش دست گدایی دارد"
 
 
"رحمت به روان آنگه گفت این مصرع".........."ایوان نجف عجب صفایی دارد"
 
 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران