آموزش

نتیجه ی تفکر هفته ی هجدهم


خلاصه :

کمک کنیم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ما باید به همه ی انسان ها وموجودات کمک کنیم حتی یک ماهی چون همه ی موجودات مخلوق خداوند هستند ۰                خداوند کسانی که دست گیری و کمک می کنند را بسیار دوست دارد ۰

خیلی هم عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران