بخش آموزش

تصاویر منتخب کاربران


نشریه دبستان دخترانه میزان

نشریه دبستان دخترانه میزان

نشریه دبستان دخترانه میزان

نشریه دبستان دخترانه میزان

نشریه دبستان دخترانه میزان

نشریه دبستان دخترانه میزان

نشریه دبستان دخترانه میزان

نشریه دبستان دخترانه میزان

نشریه دبستان دخترانه میزان

نشریه دبستان دخترانه میزان

نشریه دبستان دخترانه میزان

نشریه دبستان دخترانه میزان

نشریه دبستان دخترانه میزان

نشریه دبستان دخترانه میزان

اردوی مسجد پایه سوم

اردوی مسجد پایه سوم

درس خواندند در مسجد

اردوی مسجد پایه سوم

اردوی مسجد پایه سوم

اول رفتیم به دیدار آقای خادم مسجد

اردوی مسجد پایه سوم

اردوی مسجد پایه سوم

خادمان مهربان مسجد امروز حسابی از دخترانمان پذیرایی کردند و ما واقعا شرمنده ی این همه لطف و محبتشون شدیم