۲۵۸۵۹
۴۸

۰ کتاب خوانده‌ام

۸۱ محتوا

۱k دیدگاه

۲۳ فیلم

۰ عکس

۱۲ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

قرینه یابی و انسان های نخستین
داستان پیدایش چوب خط
آموزش ریاضی اول
ریاضی
بازی متقارن
کارت جمع و تفریق
هنر ریاضیات
جشن پیامبر مهربانی در میزان
تزیین کلاس ریاضی
محاسبات ذهنی
ابزارهایی مجسم برای تسهیل در جمع و تفریق
ساخت مکعب

...