۳۱۴۴
۳۲

۰ کتاب خوانده‌ام

۲۸ محتوا

۱ دیدگاه

۰ فیلم

۰ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

بازی متقارن
کارت جمع و تفریق
هنر ریاضیات
جشن پیامبر مهربانی در میزان
تزیین کلاس ریاضی
محاسبات ذهنی
ابزارهایی مجسم برای تسهیل در جمع و تفریق
ساخت مکعب
جدول ضرب
زیبایی های ریاضی و کاربرد آن در تزیین کلاس
هوش ریاضی
نمایش

...