۳۸۴۲
۴۵

۰ کتاب خوانده‌ام

۴ محتوا

۲۰۲ دیدگاه

۱ فیلم

۶ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

فعالیت منزل هفته شانزدهم+کلیپ و دو بیت شعر کاربردی
درمورد برف
نمونه تفکر هفته ۱۴
عضو گیری گروه22بهمن
درمورد غذا
فعالیت منزل هفته پانزدهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)
درس خواندن بچه هادر علوم
تفکر و گفتگو هفته ی چهاردهم
کدام تیم ایرانی را دوست دارید
اردوی اموزشی و تفریحی شهربازی بیلینو
شعر های‌ کاربردی پایه ی چهارم
فعالیت منزل هفته چهاردهم + کلیپ و شعر کاربردی (پایه چهارم)

...