امیرعباس شلیمی (سلیمی) (کلم بروکلی)

دانش آموز مدرسه میزان (چهارم)


آخرین ارسال‌های من

۲ ماه پیش
۷ ماه پیش
پارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال
پیارسال

کتاب‌های مطالعه شده

5
بی بی رعنا
چیز های باستانی
فسقلی ها
پا کوتاه
نارنجی
۲ ماه پیش چنل آپارات

کپی کنید و در مرور گر جایگذاری کنید

۲ ماه پیش چنل آپارات

https://www.aparat.com/dashboard/myvideos

پیارسال درباره ی ماه ها

من این فیلمرا من قبلا دیدم

پیارسال درباره ی ماه ها

آتش فشان من را ببینید

۷ ماه پیش توربین بادی و آبی

ن

پارسال آنتن

چپیه و راستیه آنتن فرستنده اند وسطیه آنتن گیرنده

پارسال گردباد

لینک آقایان ببینید فیلم من خراب شده است

پارسال گردباد

آلی نه عالی درسته

پارسال آتش فشان امیرعباس سلیمی.

این آتش فشان آتش مواد مذاب هم درست میکند

پیارسال عدد ها

خوب من گفتم گوگول پلکسیان بزرگ ترین است

پسران

دختران