۱۱۳۷۰
۲۳

۴ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۰۴ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۶۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۵ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

خانه درختی104طبقه
محمد مثل گل بود
جان دوباره پرندگان
مشتری و زحل

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!