بیژنی

دانش آموز مدرسه میزان

hack you


آخرین ارسال‌های من

۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش
۳ سال پیش

کتاب‌های مطالعه شده

12
آب نبات هل دار
آب نبات پسته‌ای
آب نبات دارچینی
پسر روزنامه فروش
مایکل وی ۱
مایکل وی ۲
مایکل وی 3
روبات فراری
مکس کرامبلی 1
مکس کرامبلی 2
جام جهانی در جوادیه
حرف‌های آب دار
نقاشیی
طراحی
آشپزی
الکترونیک
C++
Scratch
Unity
والیبال

پسران

دختران