۳۷۱۲
۴۹

۰ کتاب خوانده‌ام

۱۷ محتوا

۱۱ دیدگاه

۱۱ فیلم

۵۲ عکس

۱ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

حامد زمانی قسمت ششم!!!
هوش میان فردی
Happy Glass
 Scratch
Symmetry: Path to Perfection
ژاپن وآلمان
مهارت سرعت عمل
جنگل رضوان
Beyond Eyes
KAMI 2
ibb & obb

...