۳۹۹۲۱
۱۷۶

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۶۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۲۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۶۵ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۷ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۵ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

606 سوال در باره معلمی
پتروس و انگاره ی گلد باخ
تربیت سالم

دانش و فناوری

فیلمسازی و بازیگری

فرهنگ و ادبیات

نویسندگی نمایشنامه

ورزش

شنا
فوتسال
نجات غریق

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!