۹۵۴۱
۹۶

۸ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۳۹ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۴۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ دوست

کتاب‌ها

کتاب اولیور توییست
۳ دقیقه در قیامت
مروارید
۸۰روز دورجهان
سفر به مرکز زمین
کلیله و دمنه
یونان باستان
بدون مرز

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

پینگ پونگ
والیبال
فوتبال

هنر

الکترومکانیک