۱۲۸۲۳
۱۷۷

-- کتاب خوانده‌ام

۲۵ محتوا

۳۶۴ دیدگاه

۸ فیلم

۲۶۶ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

مورچه عسل!
نیمه شعبان
گیف و گیف ساز
Interactive Physics Introduction
اسکرچ
معرفی سایت میزان
معرفی یک سایت کاربردی
معرفی سایت کاربردی
معرفی یک سایت کاربردی
معرفی سایت کاربردی
نرم افزار Desktop Clock
تکلیف رایانه

...