۱۰۹۲۹
۱۸۵

۰ کتاب خوانده‌ام

۳۲ محتوا

۱۴۴ دیدگاه

۸ فیلم

۱۵۷ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما دسترسی به بیوگرافی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

مورچه عسل!
نیمه شعبان
گیف و گیف ساز
Interactive Physics Introduction
اسکرچ
معرفی سایت میزان
معرفی یک سایت کاربردی
معرفی سایت کاربردی
معرفی یک سایت کاربردی
معرفی سایت کاربردی
نرم افزار Desktop Clock
تکلیف رایانه

...