۱۱۷۲۴
۱۸۵

-- کتاب خوانده‌ام

۴۷ محتوا

۱۳۱ دیدگاه

۲۴ فیلم

۱۶۹ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


مطلبی درج نشده است.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

کلیه (علوم هفتم)
?قلب? (علوم هفتم)
مراحل کامل گوارش انسان(علوم هفتم)
کبد(علوم هفتم)
مورچه عسل!
زباله ها به کجا می روند(علوم هفتم)
باکتری های مفید(علوم هفتم)
سقوط هواپیمای تیم چاپه کوئنسه برزیل
تیم های منتخب از نگاه سایت هواسکورد
14 شرکت مادر جهان
بی بی شهربانو (تاریخ هفتم)
سخنرانی کاندیدهای ریاست جمهوری

...