۱۰۰۲۵
۱۸۹

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۴۷ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱۳۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۶۹ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

مورچه عسل!
کلیه (علوم هفتم)
?قلب? (علوم هفتم)
مراحل کامل گوارش انسان(علوم هفتم)
کبد(علوم هفتم)
زباله ها به کجا می روند(علوم هفتم)
باکتری های مفید(علوم هفتم)
سقوط هواپیمای تیم چاپه کوئنسه برزیل
تیم های منتخب از نگاه سایت هواسکورد
14 شرکت مادر جهان
بی بی شهربانو (تاریخ هفتم)
سخنرانی کاندیدهای ریاست جمهوری

...