۳۴۲۷
۳۹

۰ کتاب خوانده‌ام

۶ محتوا

۴۰ دیدگاه

۴ فیلم

۲ عکس

۰ فایل

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ (-- مشترک)

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننمودهام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

بهترین سریال سال 99
آنتی ویروس ها
اختراع من برای شستشوی سطوح
نقد انیمیشن علاءالدین
جریان همرفتی
اجرای نمایش
ساختن مروارید روی قاشق داغ
بلند کردن لیوان با لیوان
جنگ‌های جهانی
 موب های پنهان شده بازی ماینکرفت

...