۵۲۷۸
۸۶

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۷ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۲ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲ دوست

کتاب‌ها

صبوحی زدگان
بر گزیده شعر شهریار
حسین پسر غلامحسین
آموزش سریع فتو شاپ
بر گزیده ی شعر های عطار نیشابوری

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!