۱۶۸۴۲
۴۹

۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۷۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۸ (-- مشترک)

...

کتاب‌ها

پرونده های کاراگاه سیتو و دستیارش چین می ادو
ماجراجویی - کاراگاهی

دانش و فناوری

روباتیک و الکترونیک
ریاضی - علوم - کامپیوتر - کاربا نرم افزار های مختلف

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

والیبال - شنا - فوتبال

هنر

دوست دارم : طراحی نقاشی - خط - کار روی چوب
بلدم : طراحی و نقاشی