دوره‌ها و برنامه‌ها

پایگاه تابستانی دبستان دو دخترانه ( ورزشی)

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰۸:۰۰

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۵ نفر
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

پایگاه تابستانی پیش دبستان دخترانه

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰۸:۰۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲ نفر
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

پایه هشتم، یکشنبه ها، گروه چهار

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

ظرفیت دوره: ۱۵ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۵ نفر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پایگاه تابستانی دبستان یک دخترانه ( مهارتی - هنری)

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲ نفر
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پایگاه تابستانی دبستان دو دخترانه ( مهارتی - هنری)

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

ظرفیت دوره: ۳۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

پایه هفتم، یکشنبه ها، گروه یک

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

ظرفیت دوره: ۱۴ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۴ نفر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پایه هشتم، یکشنبه ها، گروه یک

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

ظرفیت دوره: ۱۴ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۴ نفر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پایه هفتم، یکشنبه ها، گروه دو

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

ظرفیت دوره: ۱۴ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۴ نفر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پایه هفتم، یکشنبه ها، گروه چهار

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

ظرفیت دوره: ۱۴ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۴ نفر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پایه هشتم، یکشنبه ها، گروه دو

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

ظرفیت دوره: ۱۱ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱۱ نفر
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

پسران

دختران