در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

کارگاه آموزشی : مخترع شویم !

۳۰

۳

کلاس خوشنویسی با خودکار

۷

۰

کلاس مهارت های زندگی

۱۳

۰

کارگاه مبانی ترکیب رنگ ها

۲

۰

کارگاه نقاشی پوینتیلیسم

۳

۱

کلاس خوشنویسی با قلم درشت

۳

۱

متقاضیان شرکت 8 تا 12 صبح

۴۰

۵

متقاضیان شرکت 13 تا 17 بعد از ظهر

۱۰

۰