در دوره‌ها و برنامه‌ها جستجو کنید!

 

آخرین دوره‌ها و برنامه‌ها

مهارت مطالعه موثر و تندخوانی

۷۶

۱

کارگاه تربیت مربی روش میزان - دوره 33

۱۶

۰

کارگاه تربیت مربی روش میزان

۲۸

۰

روش تدریس فارسی اول

۳

۰

روش تدریس فارسی دوم

۱

۰

 کتب علوم دبستان دوره اول و پژوهش

۴

۰

روش تدریس فارسی سوم

۱

۰

روش تدریس ریاضی اول

۲

۰