دوره‌ها و برنامه‌ها

کارگاه تربیت مربی روش میزان

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰۷:۴۵

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

ظرفیت دوره: ۲۸ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۸ نفر
۷۰۰,۰۰۰ تومان

روش تدریس فارسی اول

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰۷:۴۵

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۳ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

روش تدریس فارسی دوم

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰۷:۴۵

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کتب علوم دبستان دوره اول و پژوهش

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۰۷:۴۵

مهلت ثبت نام: چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۴ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

روش تدریس فارسی سوم

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰۷:۴۵

مهلت ثبت نام: سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

روش تدریس ریاضی اول

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۰۷:۴۵

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

روش تدریس ریاضی دوم

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۰۷:۴۵

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

روش تدریس ریاضی سوم

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۰۷:۴۵

مهلت ثبت نام: دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲ نفر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تربیت مربی روش میزان

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰۷:۴۵

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

ظرفیت دوره: ۲۸ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۲۸ نفر
۷۰۰,۰۰۰ تومان

کارگاه تربیت مربی روش میزان

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۰۷:۳۰

مهلت ثبت نام: یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

ظرفیت دوره: ۲۰ نفر

ثبت‌نام‌کنندگان: ۱ نفر
۷۰۰,۰۰۰ تومان

پسران

دختران