آموزش

آزمایش علمی - کامپیوتری

رایانه هشتم


خلاصه :

ساختن آزمایش علمی با ایدرو مکس

ما می توانیم با برنامه ایدرو مکس آزمایش هایی را بسازیم و از آن ها استفاده کنیم.

خوبه ولی وسایل بیشتری باید اضافه می کردی و رنگبندی بیشتری باید داشته باشی.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران