دلنوشت

رایانه

Edraw Max


خلاصه :

رایانه

با استفاده از نرم افزار Edraw max و در بخش science می توان نقشه ای برای آزمایش  طراحی کرد

۵ سال پیش
آفرین

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران