دلنوشت

درست کردن یک نمودار

Edraw max


خلاصه :

مبا این برنامه یک نمودار ساختیم.

ما می توانیم با این برنامه یک نموداری را بسازیم.

تکلیف این جلسه ی کلاس رایانه ی ما این بود که با ایدرو مکس یک نمودار آماری بسازیم و آن را ارائه دهیم.

من در این کارم جامعه آماری تحصیلی را آورده ام و آن را با نمودار ارائه کردم.

عالیه اصفهانیان از رنگ ها و نمودار خوبی استفاده کردی.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

فوق العاده است
البته جای بهتر شدن دارد مثلا رنگ های بهتر یا توضیحات بیشتر البته موضوع بسیار خوبی است
کرک کردی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

آفرین خیلی خوب است

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران