رویدادهای مدرسه

آزمایش بلند کردن لیوان با لیوان

علوم پایه پنجم


خلاصه :

پایه پنجم محمد سجاد اخوان

آزمایش بلند کردن لیوان با لیوان

توسط محمد سجاد اخوان

کلاس علوم

پایه پنجم

به به به به به به

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران