درباره

روش تحقيق

فوق برنامه مدرسه ميزان


۲۷ فروردین ۱۳۹۹ / ۱۲:۰۱:۰۴
۵۶۶


دراين روش تحقيق ،دانش و مهارت هاي خود را با برنامه هاي جانبي مدرسه تقويت مي نماييم.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﯽ ﮔﻔﺘﻪ می شود که بعد از ساعت  معمول درسی به دانش آموزان ارایه می شودهدف از اجراي اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ این است که محرك ذهن فراگير بوده وبه مهارتها ودانش او بيفزايدوهمچنين آنها علائق خود را پی گیری کنند. اين فعاليتهابايد با ايجاد لحظه هاي نشاط آور،شرايط رشد همه جانبه وخلاق را در دانش آموزان ايجاد كند. شرکت دانش آموز در این فعالیت ها به صورت داوطلبانه بوده که تحت نظر معلمان و مربیان و کارکنان مدرسه و گاهی دانش آموزان بزرگتر مدرسه انجام می گردد.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.