معرفی

#وزارت ارتباطات

معرفی کتاب

کتاب؟؟ بله کتاب داریم چه کتابی!!!


خلاصه :

بله کتاب... و اسم این کتاب هست...... کاراگاه سیتو

مجموعه ی داستان های کارآگاه سیتو و دستیارش چین می ادو نشر هوپا اثر آنتونیو ایتوربه

و حتما این کتاب رو تهیه کنید وبخوانید.

در ویدیو غلطی وجود دارد هرکس که متوجه شد در کامنت ها بگوید.

لینک خرید:https://shahreketabonline.com/Products/Details/165996/%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88_%D9%88_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%DA%86%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%AF%D9%88_5

لینک کامل کتاب ها:https://www.digikala.com/product/dkp-354575/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87


برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران