رویدادهای عمومی

فیلم

دیدن فیلم و سریال را در کدام گزینه ترجیح میدهید؟

سریال


خلاصه :

دیدن فیلم و سریال ایرانی و خارجی را در کدام گزینه ترجیح میدید

دیدن فیلم و سریال ایرانی و خارجی را در کدام گزینه ترجیح میدید

پیارسال
من ترجیحم خانگی هست چون کیفیت کارهاش بالا تر است
ولی صداسیما خوبیش این است که سریال ها رایگانه

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

Amir 1385 عجیبه برام صدا سیما جلو است
بعضی ها نمی تونند پول بدن برای همین صدا و سیما جلو است

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران