رویدادهای عمومی

احکامی درباره

نماز۳

چیزهایی که سجده روی آن ها صحیح است


خلاصه :

احکام نماز 

قسمت 3

چیزهایی که سجده روی آن ها صحیح است

پارسال
عالی بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پارسال
خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۱ ۶۶۷ ۲
نویسنده: یا حسین(علیه السلام) (نهم) یا حسین(علیه السلام) (نهم)
۳ ۶۰۸ ۲
نویسنده: یا حسین(علیه السلام) (نهم) یا حسین(علیه السلام) (نهم)
۳ ۵۸۲ ۱
نویسنده: یا حسین(علیه السلام) (نهم) یا حسین(علیه السلام) (نهم)
۵ ۶۷۰۴ ۹
نویسنده: احمد (یازدهم) احمد (یازدهم)
۲ ۲۳۷۱ ۵
نویسنده: غلامی (دهم) غلامی (دهم)
۱ ۵ ۲
نویسنده: حبیبی (دهم) حبیبی (دهم)

پسران

دختران