رویدادهای عمومی

احکامی درباره

نماز۳

چیزهایی که سجده روی آن ها صحیح است


خلاصه :

احکام نماز 

قسمت 3

چیزهایی که سجده روی آن ها صحیح است

پیارسال
عالی بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران